องค์กรสันติสุขตามหลักพุทธสันติวิธีของ TAKECO_Page_01

วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร

วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร

ศึกษาวิเคราะห์องค์กรสันติสุขตามหลักพุทธสันติวิธีของบริษัท ทาเคโกะ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

โดย : กนกพร จันทรดิลกรัตน์1, ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์2 และ พระมหาดวงเด่น ฐิตญาโณ

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาแนวคิดองค์กรสันติสุขตามหลักพุทธสันติวิธี 2) เพื่อศึกษาสภาพบริบทการทำงานและความสัมพันธ์ของสมาชิกในองค์กรของบริษัท ทาเคโกะ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 3) เพื่อศึกษาวิเคราะห์องค์กรสันติสุขตามหลักพุทธสันติวิธีของ บริษัท ทาเคโกะ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด การวิจัยครั้งนี้รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพและภาคสนาม โดยศึกษาจากเอกสาร และการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญจำนวน 9 คน

ดาวน์โหลดไฟล์ :

องค์กรสันติสุขตามหลักพุทธสันติวิธี_TAKECO