fbpx
Placeholder

แท่งถ่านเชื่อม

แท่งถ่านเชื่อม

ใช้สำหรับเชื่อมท่อเหล็กโดยการใช้ความร้อนในการเหนี่ยวนำ มีขนาดและลักษณะที่หลากหลายตามการใช้งาน

แท่งถ่านเชื่อม

ใช้สำหรับเชื่อมท่อเหล็กโดยการใช้ความร้อนในการเหนี่ยวนำ มีขนาดและลักษณะที่หลากหลายตามการใช้งาน

Standard Ferrite Cores

Alpha Metals Ferrite Cores

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tool Type